معاونت پژوهشی و فناوری  

تهیه نرم افزار تاپسیس در محیط پایتون توسط عضو هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه