معاونت پژوهشی و فناوری  

شیوه نامه انتخاب، معرفی و تشویق دانشجویان برتر کسب و کارآفرین در دانشگاه


مرکز کارآفرینیفایل دارد .          دریافت فایل