معاونت پژوهشی و فناوری  

لیست قوانین و آئین نامه ها


تعداد : 68 مورد

ردیف
عنوان
دریافت فایل
گروه
کاربران
1
قوانین و مقررات
2
شیوه نامه ها
دانشجویان
3
شیوه نامه ها
دانشجویان
4
آئین نامه ها
اعضای هیئت علمی
5
آئین نامه ها
اعضای هیئت علمی
6
فرم ها
دانشجویان
7
شیوه نامه ها
سایر
8
آئین نامه ها
سایر
9
آئین نامه ها
سایر
10
آئین نامه ها
سایر
1 2 3 4 5 6 7