معاونت پژوهشی و فناوری  

شيوه نامه حمایت از فعالیت‌های کسب و کارآفرینی دانشجويان


مرکز کارآفرینیفایل دارد .          دریافت فایل