معاونت پژوهشی و فناوری  

مقررات پژوهشی برگزاری همایش ها
فایل دارد .          دریافت فایل