معاونت پژوهشی و فناوری  

فرم گردش کارتعیین امتیاز پژوهشی اعضای هیات علمی (فایل word)
فایل دارد .          دریافت فایل